Добродошли у општину Мајданпек

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Позивају се грађани са пребивалиштем на територији општине Mајданпек да могу извршити увид у бирачки списак – део за подручје јединице локалне самоуправе Мајданпек и поднесу захтев за упис у бирачки списак, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку. Такође, се  позивају и  сва лица која стичу пунолетство на дан 07.09.2014.године да се пријаве Општинској управи општине Мајданпек ради провере уписа у бирачки списак.

Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати у згради Скупштине општине Мајданпек, - приземље,  канцеларија број 1. до 22.августа 2014.године до 24 часа,  када ће бирачки списак бити закључен.

Целокупан текст огласа можете преузети овде

 


 

   

ПГР Доњи Милановац - ЈАВНИ УВИД

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11 , 121/12,42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), чл. 60.-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10)

 

О г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ  

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Опширније 


 

   

Страна 1 од 3

Банер