";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ЈП за грађевинско земљиште и путеве општине Мајданпек

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ  МАЈДАНПЕК


                                                      Одржавање улица и путева  

 Послови :

            -Изградња и одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним   местима:

            - Крпљење ударних рупа са делимичним пресвлачењем коловоза

         - Хоризонтална и вертикакна сигнализација укључујући и светлосну ( обележавање

            коловоза , саобраћајни знаци и семафори )

         - Поправка и одржавање тротоара и аутобуских стајалишта

         - Поправка и одржавање атмосферске канализације у склопу пута , односно улице и   

           тротоара ( кишна канализација )

         - Текуће зимско одржавање локалних путева и улица у насељеним местима

         - Изградња и одржавање површина за паркирање

 

Надлежни :

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве општине Мајданпек

 Извори прихода : 

Такса која се плаћа приликом регистрације возила по републичким и општинским прописима

 Контакт : 

Адреса   С. Саве 21 (стари самачки ,  I  спрат) ,  Мајданпек

Тел .    030 / 581 / 212

           030 / 582-860

 Инспекције :

Општински комунални инспектор ;

Инспекција МУП Србије одељење у Бору ;

Саобраћајна , Републичка инспекција за путеве .


   Одржавање чистоће јавних површина

 

Послови :

 

          - Уклањање комуналног и некомуналног отпада са јавних површина

          - Чишћење и дезинфекција система за атмосферску канализацију

          - Одржавање и чишћење дренажних система

          - Чишћење отворених канала и потока укључујући и корито реке Мали Пек

          - Прање улица и свих других јавних површина

          - Одржавање прилаза старом и новом гробљу

          - Уклањање снега и леда са јавних површина

            ( Уклањање снега и леда са тротоара испред , између и око стамбених зграда, пословних  просторија, испред стамбено пословних зграда, испред објеката у изградњи обезбеђују и одговорна су правна и физичка лица која користе те објекте, однсно земљиште.)

 

Надлежни :

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве општине Мајданпек

 Извори финансирања: 

Из буџета општине Мајданпек и накнаде за коришћење грађевинског замљишта

 Контакт :

Адреса   С. Саве 21 ( стари самачки ,  I  спрат  ) ,  Мајданпек

Тел .    030 / 581-212

           030 / 582-860

 Инспекције :

Комунални инспектор општине Мајданпек ,

санитарна , водопривредна , грађевинска

 

 

Одржавање зелених и других јавних површина

 

 Послови :

             - Подизање и одржавање зелених поршина , паркова и дечијих вртића

          - Одржавање градске фонтане

          - Изградња и одржавање степеништа ( осим степеништа која су у функцији саме  

            зграде односно објекта )

          -  Садња вишегодишњег растиња

          - Кошење траве са свих јавних површина

          - Изградња и одржавање атмосферске канализације на зеленим површинама

          - Изградња и одржавање јавне расвете у Мајданпеку

 

Надлежни :

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве општине Мајданпек

 Извори финансирања: 

Накнада за уређење и коришћење грађевинског земљишта ( плаћају је грађани као власници станова и други власници и корисници простора према квадратури простора )

Благајна : С. Саве 21 , ( стари самачки ,  I  спрат ),  радно време од 7 до 14  часова.

 Контакт :

Адреса   С. Саве 21 ( стари самачки ,  I  спрат ) ,  Мајданпек

Тел .    030 / 581-212

            030 / 582-860

Инспекције :

Комунални инспектор општине Мајданпек ,

 

 

                            ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

 

                                       ЖИВОТНА СРЕДИНА

 

Послови :

 - контрола квалитета воде са јавних чесама и изворишта

 - одржавање јавних чесама

 

Надлежни :      Градска месна заједница Мајданпек

Контакт :          Трг Ослобођења 19 , тел. 030 /  581 - 348

Инспекције :    Општински комунални инспектор , за заштиту животне средине , санитарна 

Извори финансирања : Средства из месног самодоприноса

 

Послови :

- хватање и паса и мачака луталица

- уклањање животињских лешева

 

Надлежни :      Комунална инспекција Општине Мајданпек

Контакт :          Општина Мајданпек , Трг Ослобођења 2 ,  I спрат Тел. 030 / 581 140 (централа)

Инспекције :    Општински комунални инспектор , за заштиту животне средине , санитарна

Извори финансирања :  Буџет општине

 

 

                                     ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

Послови :

- уређивање и одржавање градских пијаца

- издавање и наплата закупа пијачних објеката и места

Надлежни :

INEX BAKAR  доо  -  Мајданпек

Извори финансирања :

Од наплате пијачних услуга

Контакт : 

тел. 030 / 581 -222

Инспекције

Општински комунални инспектор, тржишна , санитарна , ветеринарска

 

УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ

 

Послови :

- припрема и доношење планских докумената и урбанистичких планова

- издавање потврда , решења , употребних дозвола , дозвола за градњу

-  припрема регулативе која се односи на заузеће јавних површина

- додела грађевинског земљишта

- предузимање мера за спречавање бесправне градње и рушење бесправно подигнутих

   објеката

-  развој и стварање услова за обављање комуналних делатности

Надлежни :

Општина Мајданпек – одељење за урбанизам , грађевинарство и стамбено комуналне послове

Контакт : 

Општина Мајданпек , Трг Ослобођења 2 , I  спрат Тел. 030 / 581 140 ( централа )

Инспекције :

Урбанистичка , грађевинска

 

 ЈКП “Комуналац

ЈП за Стамбене Услуге Мајданпек