";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Индекс чланка
Председник општине и општинско веће
Чланови општинског већа
Све стране

Извршни органи општине су Председник општине и Општинско веће.

 

Председник општине

 

Председника општине бира Скупштина општине, из редова одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Избором на ове функције престаје им мандат одборника у Скупштини општине.

 

Председник општине представља и заступа општину, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине, усмерава и усклађује рад Општинске управе, доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом општине или одлуком Скупштине општине, врши и друге послове утврђене законом и другим актима општине.

 

Председник општине: Драган Поповић

 

Заменик председника општине: Елвира Јовановић

 

 

Општинско веће

 

Општинско веће чине Председник општине, заменик председника општине, као и 6 чланова Општинског већа.

 

Председник општине је председник Општинског већа.

 

Заменик председника општине је члан општинског већа по функцији.

 

Чланове општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате предлаже кандидат за Председника општине. Чланови Општинског већа не могу бити истовремено и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности општине. Одборнику изабраном за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

 

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице, и одговоран је за законитост рада Општинског већа. Дужан је да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

 

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим пословником, у складу са законом и Статутом општине Мајданпек.


Чланови Општинског већа :

 

  1. Драган Поповић
  2. Елвира Јовановић
  3. Срећко Николић
  4. Данијел Стојановић
  5. Марио Буљубаша
  6. Марко Тодоровић
  7. Драган Павловић
  8. Даријо Мијатовић