";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Индекс чланка
Скупштина општине
Страна 2
Све стране

Скупштина општине је највиши орган општине Мајданпек који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине. Чини је 31 одборник које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом. Одборници се бирају на четири године, њихова права и дужности  ближе одређује пословник Скупштине.

 

Седнице Скупштине општине су јавне.

 

Скупштина општине има председника Скупштине. Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине

 

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта које Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене Статутом општине и пословником Скупштине општине.

 

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине бира се и разрешева на исти начин као и председник Скупштине.

 

Скупштина општине има и секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Поставља се на четири године, на предлог председника Скупштине.

 

Скупштина општине оснива стална, повремена као и посебна радна тела (Савет за прећење примене етичког кодекса, Савет за младе, Кориснички савет јавних служби. Комисија за равноправност полова, Савет за питања особа са инвалидитетом), за разматрање питања из њене надлежности.


Структура одборника у скупштини општине, 2018.

На локалним изборима 2018.године 17.325 уписаних бирача изабрало је одборнике за сазив Скупштине општине.

 
Број одборника у општини
Удео у укупном броју одборника у општини (%)
УКУПНО
31
100,00
СНС
24
77,42
СПС, ЈС
3
9,68
Српски покрет ДВЕРИ
4
12,90