Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

 

Послови из делокруга Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове обављају се у оквиру две унутрашње организационе јединице и то:

 1. Службе за урбанизам и грађевинарство;
 2. Службе за стамбено-комуналне послове. 

 

Служба за урбанизам и грађевинарство обавља послове који се односе на

 •  припрему и доношење просторних и урбанистичких планова,
 •  прибављање мишљења од надлежног министарства о усаглашености генералних урбанистичких планова са прописима о планирању,
 • давање мишљења на нацрте просторних и урбанистичких планова из надлежности републике и општина,
 • спровођење урбанистичких планова,
 • издавање извода из урбанистичких планова,
 • издавање аката о урбанистичким условима,
 • издавање одобрења за градњу,
 • потврђивање пријава за почетак извођења радова,
 • уређење јавног грађевинског земљишта путем одговарајућих планских докумената,
 • обезбеђивање техничког прегледа објеката,
 • издавање употребне дозволе,
 • вођење поступка и доношење решења из области заштите животне средине,
 • инспекцијски надзор еколошке, саобраћајне и грађевинске инспекције,
 • организовање и предузимање мера за спречавање бесправне градње
 • и друге послове у овој области, у складу са Законом, Статутом општине и другим прописима. 

 

Служба за стамбено-комуналне послове обавља послове који се односе на

 • развој и обављање комуналних делатности, 
 • инспекцијски надзор над обављањем комуналних делатности,
 • стамбену изградњу и односе са скупштинама станара,
 • послове државне управе у стамбеној области, које република повери општини  
 • и друге послове у складу са Законом и актима органа општине.  

 

 

Процедурa добијања грађевинске дозволе

Издавање грађевинске дозволе је дефинисано Законом о планирању и изградњи.

У општинском услужном центру у функцији Одељења за урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове  је шалтер бр.1. и канцеларије бр.18-20. Овде можете добити све захтеве и процедуре у писаном облику, информације о статусу предмета, савете службеника.

Све потребне информације о процесу и процедурама издавања дозвола као и помоћи око административних процедура коју клијент може добити током самог процеса налазе се у Информатору о добијању грађевинске дозволе који можете преузети овде.   

 

Овде можете преузети и обрасце за редовну процедуру: 

УРБАНИЗАМ:

1.   Захтев за издавање информације о локацији

2.   Захтев за издавање локацијске дозволе 

7а. Захтев за измену локацијске дозволе услед промене инвеститора

15. Захтев за издавање услова из планског документа за потребе формирања грађевинске парцеле (израде пројекта парцелације и препарцелације)

16. Захтев за  потврђивање урбанистичког пројекта ( парцелација и препарцелација)

17Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта ( за изградњу објекта)

 

ИЗГРАДЊА:.

3.   Захтев за издавање грађевинске дозволе

3а. Захтев за издавање привремене грађевинске дозволе

4.   Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова

5.   Захтев за издавање употребне дозволе 

6.   Захтев за измену грађевинске дозволе услед промена насталих у току грађења

7.   Захтев за измену грађевинске дозволе услед промене инвеститора

8.   Пријава почетка грађења органу који је  издао грађевинску дозволу

9.   Пријава почетка грађења надлежном грађевинском инспектору

10. Захтев за издавање уверења о старости објекта ( за објекте изграђене пре доношења прописа о изградњи)

11. Захтев за издавање уверења да је објекат у поступку легализације

12. Захтев за издавање потврде о контроли изграђених темеља

14. Захтев за доношење решења о рушењу

20. Захтев за исправку грешке 

 

СТАМБЕНА ДЕЛАТНОСТ:

18. Захтев за промену намене изграђеног објека или дела објекта

19. Захтев за исељење бесправно усељених лица

 

ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА:

13. Захтев за издавање одобрења за постављање привремених објеката

21. Захтев за издавање одобрења за привремено заузеће јавних површина

22. Захтев за издавање одобрења за постављање рекламе

 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:. 

25.Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја пројекта на животну средину

Прилози уз Захтев:

а. Прилог 1 - кратак опис пројекта

б. Прилог 2 - подаци уз захтев

 

Образац захтева за издавање дозвола за управљање отпадом 

Банер