";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Грађевинска дозвола - обједињена процедура

 

1. марта 2015.године, на снагу су ступиле одредбе Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09 – исправка, 64/2011 – одлука УС , 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/2014) које обухватају и обједињену процедуру за издавање грађевинских дозвола.
Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, локацијских услова, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

За све додатне информације грађани се могу обратити на адресе електрoнске поште

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Регионални центри за подршку електронске обједињене процедуре

 

Овде можете преузети:


 Од 1. јануара 2016. године сви захтеви у поступку обједињене процедуре подносе се искључиво електронским путем, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, а све информације од значаја за поступак спровођења обједињене процедуре могу се добити на адреси www.gradjevinskedozvole.rs


 


 

 

РЕГИСТРИ ДОНЕТИХ ОДЛУКА


 

РЕГИСТРИ ДОНЕТИХ ОДЛУКА ДО ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

 

РЕГИСТРИ ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ ДОЗВОЛА (2009-2014.) 

ОБРАСЦИ ИЗ РЕДОВНЕ ПРОЦЕДУРЕ