";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Остваривање права на  БЕСПЛАТНУ ИСХРАНУ У ЂАЧКИМ КУХИЊАМА

 

 

Остваривање права на  ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

 

 

Остваривање права на  МЕСЕЧНИ РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК – по општинској Одлуци

 

 

Остваривање права на  НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА ЗА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

 

 

Остваривање права на  НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

 

 

Остваривање права на РЕГРЕСИРАЊЕ БОРАВКА ТРЕЋЕГ И СВАКОГ НАРЕДНОГ ДЕТЕТА У ПУ"МАРИЈА МУНЋАН"

 

Остваривање права на БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕТЕТА У ПУ"МАРИЈА МУНЋАН" ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА ПРАВА НА НСП

 

 

Остваривање права на РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК МАЈКЕ

 

Стицање статуса ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

 

Остваривање права на СУБВЕНЦИЈУ ГРЕЈАЊА

 

Остваривање права на НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

 

 

Остваривање права на СУБВЕНЦИЈУ СТАНАРИНЕ

 


 

 

Остваривање права на ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, СА УТВРЂИВАЊЕМ НАКНАДЕ ЗА ПРОМЕНУ