";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Просветна инспекцијаКОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

У складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) контролне листе јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

Овде можете преузети контролне листе за