";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Озакоњење

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Мајданпек обавља послове везане за озакоњење објеката у складу са Законом о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015 од 26.11.2015. године.)

 

Предмет озакоњења је:

  • објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године.
  • објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта.
  • објекат за који није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015. године, под условима прописаним овим законом.

 

Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 29. јануара 2014. године, сматрају се захтевима у смислу овог закона.

 

Овде можете прузети Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Мајданпек

 

Сагласно члану 35. Закона о озакоњењу објеката (''Службени гласник РС',' број  96/15)  и Правилнику о садржају евиденције о издатим решењима о озакоњењу („Службени гласник РС”, број 54/16) објављујемо евиденцију о издатим актима у вези са закоњењем за: