";} /*B6D1B1EE*/ ?>

ЈП за Стамбене Услуге Мајданпек

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ

 

 

СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ

 

 

ПОСЛОВИ :

 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА И ИНСТАЛАЦИЈА  У  

ЗГРАДАМА


                Средства за текуће одржавање зграде ( 20 % уплате ) се троше искључиво по налогу скупштине зграде тј. председника скупштине зграде, сразмерно средствима која зграда поседује на свом рачуну за текуће интервенције.  

     Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде обухватају:
1) редовно сервисирање лифтова;
2) поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и др;
3) дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију заједничких просторија у згради;
4) редовне прегледе и сервисирање инсталација централног грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака централног грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, громобранских инсталација, инсталација водовода и канализације у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде;
5) чишћење олука и олучних цеви зграде;
6) поправку или замену окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање ормана за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради;
7) кречење заједничких просторија у згради;
8) фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у заједничким деловима зграде;
9) одржавање хигијене у заједничким деловима зграде (чишћење о прање улаза, заједничких просторија, степеништа, ходника, застакљених површина и др);
10) чишћење и одржавање тротоара око зграде, односно насипа, усека, ригола и слично;
11) друге радове којима се обезбеђује текуће одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

   Радови из члана 7 Закона о одржавању стамбене зграде којима се отклања непосредна опасност по живот и здравље људи или за околину ( пожар,поплава,интервенције на електро инсталацији , заглављивање у лифту и сл.) јесу радови хитних интервенција у смислу овог закона и изводе се без одлагања а најкасније у року од 48 сати.  Власник односно корисник стана или другог посебног дела зграде, обавештава одмах по сазнању организацију којој су поверени послови одржавања  , односно која одржава уређаје и инсталације, о потреби предузимања радова који се изводе као хитне интервенције.

    Радови хитних интервенција ( 50 %  од уплате) изводе се искључиво по налогу овлашћеног стручног лица ЈП за стамбене услуге, а по пријави власника или закупца стана, и то су радови на :      

1) ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и његовог поновног стављања у погон;
2) скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;
3) поправке или замене делова кровног покривача, ради заштите од прокишњавања, односно продора воде и других атмосферских падавина приликом оштећења од пожара.
4) скидање или поправка оштећених делова зграде, на балкону, тераси, лођи и степеништу зграде за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;
5) поправке или замена водоводне и канализационе цеви у згради или стану када дође до прскања њених делова;
6) одгушивање канализационе мреже у згради или стану и одношење изливних остатака и дезинфекција просторија у згради или стану;
7) избацивање подземних и сливних вода из подрумских и других просторија у згради;
8) отклањање узрока нестанка струје због квара на електроинсталацији зграде од струјомерног ормана до разводне табле у стану, односно сијаличног места у заједничким просторијама;
9) утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инсталација у згради и стану;
10) поправке или замену цевне мреже, грејних тела и делова топловодних, односно плинских постројења зграде, због прскања делова мреже, грејних тела и топловодног, односно плинског система;
11) отклањање кварова и недостатака који могу довести до пожара.

Напомена : Ако стамбена зграда не обезбеди извођење радова на одржавању  , чијим извођењем се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, надлежни орган општине ће извођење ових радова обезбедити преко јавног предузећа за стамбене услуге, односно другог предузећа или предузетника, а на терет стамбене зграде.Где ће се надокнада за те радове остварити судским путем.

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ

 

Административни послови  ( 30 % уплате) које обавља ЈП за стамбене услуге су :

 

-       писање записника са увиђаја о насталим штетама приликом несавесних коришћења станова или посебних делова зграда од стране станара,

-       вођење књиговодствених послова о зградама и становима

-       вођење досијеа о становима

-       издавање потврда о квадратурама станова,старости зграде и радовима на згради

-       склапање уговора и израда уговора о становима

-       примопредаје станова

-       наплате одржавања и закупнине

-       израда пописних листа станова

Надлежни

Јавно предузеће за стамбене услуге Мајданпек

 Сви радови  изводе се на основу одлуке Скупштине зграде а средства за текуће одржавање стамбене зграде и хитне инервенције обезбеђују власници станова и других посебних делова зграде. Члан 10 Уредбе о одржању стамбених зграда гласи '''На име трошкова текућег одржавања зграде и хитних интервенција , власници станови и других посебних делова зграде, односно пословних просторија плаћају одговарајући износ у складу са законом најдаље до 15-ог у месецу за текући месец на рачун стамбене зграде''.Одлука скупштине зграде обавезује све власнике станова и других делова зграде.

 

Извори финансирања :

- Од накнада за одржавање - ( 20 % одлази на текуће одржавање зграде, 50% у фонд зграде за хитне интервенције и 30 % за административне послове ЈП за стамбене услуге )

- Од накнада за закуп станова , локала и гаража у власништву ЈП.

- Од пружања услуга другим правним лицима.

 Благајна : Светог Саве 21 (стари самачки , 2 спрат) , радно време : радним даном 6,30 – 14,30

 Контакт:  

Адреса :  Светог Саве 21  - (стари самачки , 2 спрат)

тел.  030 / 581 580

Инспекције :

Општински комунални инспектор ,  грађевинска инспекција

 

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

       ЈП за стамбене услуге није овлашћено нити је регистровано за извођење радова на инвестиционом одржавању зграде. На основу члана 14 закона о одржању стамбених зграда :

     Одлуку о радовима на инвестиционом одржавању доноси Скупштина зграде  у складу са програмом који је донела или када оцени да је то потребно,одлучи да за конкретан посао  (кров,олуци,фасаде,топловодна и канализациона мрежа итд.) ангажује предузеће или предузетника. Уступању послова може да предходи јавна лицитација,или прикупљање понуда потенцијалних извођача радова или скупштна може да одлучи да извођење радова уступи непосредном погодбом.За случај да скупштина зграде одлучи да радове уступи путем јавне лицитације или прикупљањем понуда,тада мора да утврди правила и рокове у којима сви поступци морају бити спроведени,затим најнижу цену у случају лицитације,критеријум за избор најбољег понуђача итд.Ако се ради о уступању радова непосредном погодбом скупштина зграде треба да утврди услове и сачини уговор.

            Уговор о инвестиционим радовима на одржању појединог дела зграде потписује председник скупштине станара и извођач радова и тај уговор мора бити оверен у суду.

            Радови на инвестиционом одржавању стамбене зграде, по правилу изискују велике трошкове те и начин обезбеђења тих средстава треба да буде другачији од редовно плаћања одржавања :

Решење проблема требало би тражити у следећим примерима :

-       путем обавезног осигурања зграде за радове на инвестиционом одржавању који се изводе услед насталих оштећења и кварова.

-       путем кредита код банака

-       формирање резервног фонда за финансирање инвестиционих радова

-       кредитирање зграда за инвестиционе оправке из општинских фондова ако постоје за то.

           

    Радови на инвестиционом одржавању заједничких делова стамбене зграде обухватају поправке или замену:
1) кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде;
2) кровног покривача и других елемената крова (димњаци, вентилациони канали, кровни отвори, кровни светларници, лимене опшивке и увале, сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођија и тераса и др);
3) лифта са припадајућим деловима (кућица, лифтовско окно са инсталацијама и уређајима) као и испитивање исправности са издавањем употребне дозволе према важећим прописима о лифтовима;
4) олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде;
5) хоризонталне и вертикалне хидроизолације;
6) водоводне и канализационе мреже од прикључка на градску водоводну и канализациону мрежу, сенгрупа или другог изливног места до прикључка на санитарни уређај (сифон судопере, умиваоника и сл) у згради;
7) вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде;
8) електроинсталације зграде до струјомерног ормана;
9) инсталација централног грејања, грејног тела у згради, делова топлотних постројења и уређаја зграде са пуњењем, пражњењем и озрачивањем мреже, као и оправка или замена инсталација за гас;
10) пумпног постројења за избацивање воде (отпадне, подземне и кишне) са припадајућим деловима (просторија са инсталацијама и уређајима);
11) дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођијама и другим заједничким деловима зграде;
12) канала за смеће у згради;
13) дотрајалих подова, плафона и зидова у заједничким деловима зграде;
14) дрвених и металних делова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде;
15) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге;
16) инсталације и уређаја за узбуњивање у згради;
17) громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, антенских уређаја и њихових делова у згради;
18) хидраната, хидрантских црева и других хидрантских делова у згради;
19) противпожарног степеништа зграде и инсталација и уређаја за заштиту од пожара;
20) санитарних уређаја у заједничким деловима зграде;
21) уређаја за нужно осветљење и уређаја за резервну електроенергију (агрегата).

 

ЈП за грађевинско земљиште и путеве општине Мајданпек

ЈКП “Комуналац